Voorwaarden en condities

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2022.

1. 1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt gebonden zijn door aanvullende contracten met betrekking tot uw relatie met ons of tot producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende contracten in strijd zijn met bepalingen van deze Voorwaarden, zullen de bepalingen van deze aanvullende contracten voorrang hebben.

2. Binding

Door u te registreren op, toegang te verkrijgen tot, of anderszins gebruik te maken van deze website, stemt u er hierbij mee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en bepalingen die hieronder worden uiteengezet. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennisname en aanvaarding van deze Voorwaarden. In sommige bijzondere gevallen kunnen wij u ook vragen om uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of elektronisch met ons te communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij elektronisch met u kunnen communiceren op onze website of door u een e-mail te sturen, en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectuele eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de website.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft, wordt u geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u geen middelen van deze website in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, insluiten in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, verhandelen of commercialiseren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. U draagt alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van deze websites en eventuele verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van uw bekendmaking aan derden van persoonlijke informatie.

6. Verantwoord gebruik

Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn en zoals toegestaan door deze Voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde online praktijken en industrierichtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) kwaadaardige computersoftware; gegevens die van onze website zijn verzameld niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten, of systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de website of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website belemmeren.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Onze contactgegevens vindt u hieronder. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

7. Indienen van ideeën

Dien geen ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap, of andere informatie in die kan worden beschouwd als uw eigen intellectuele eigendom die u aan ons wilt presenteren, tenzij we eerst een overeenkomst hebben getekend met betrekking tot het intellectuele eigendom of een non-disclosure overeenkomst. Als u het aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

8. Beëindiging van het gebruik

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, te allen tijde de toegang tot de website of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of beëindigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die u mogelijk hebt gedeeld op de website. U hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of enige Inhoud die u hebt bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren zijn gegaan. U mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen deze te omzeilen of te omzeilen.

9. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in deze sectie zal enige garantie die wettelijk geïmpliceerd is en die onwettig zou zijn te beperken of uit te sluiten, beperken of uitsluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Wij geven geen garantie dat:

  • deze website of onze inhoud aan uw eisen zal voldoen;
  • deze website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

Niets op deze website vormt juridisch, financieel of medisch advies van welke aard dan ook, of is bedoeld als zodanig. Indien u advies wenst, dient u een geschikte professional te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot enige kwestie waarvoor het voor ons onwettig of illegaal zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade (met inbegrip van enige schade voor verlies van winst of inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of database, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door u of een derde partij, voortvloeiend uit uw toegang tot, of gebruik van onze website.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de vorm van juridische actie die aansprakelijkheid oplegt (hetzij in contract, billijkheid, nalatigheid, bedoeld gedrag, onrechtmatige daad of anderszins), beperkt tot $1000. Dergelijke limiet zal van toepassing zijn op al uw claims, acties en oorzaken van actie van elke soort en aard.

10. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kan u gevraagd worden bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd nauwkeurig, correct en up-to-date is.

Wij hebben een beleid ontwikkeld om eventuele privacyproblemen aan te pakken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

11. Uitvoerbeperkingen / naleving van de wetgeving

Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de Inhoud of de aankoop van de producten of Diensten die op de website worden verkocht illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Australië.

12. Opdracht

U mag geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen of uitbesteden, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke beweerde overdracht in strijd met deze Sectie zal nietig en ongeldig zijn.

13. Overtredingen van deze voorwaarden

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze Voorwaarden, kunnen wij, indien u deze Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren, en/of juridische stappen tegen u ondernemen.

14. Overmacht

Met uitzondering van verplichtingen tot betaling van geld, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid voortvloeit uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

15. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren, van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot uw schending van deze Algemene Voorwaarden, en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven met betrekking tot of voortvloeiend uit dergelijke claims.

16. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie tot beëindiging, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna elke bepaling af te dwingen.

17. Taal

Deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend in het Engels worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Alle kennisgevingen en correspondentie zullen uitsluitend in die taal worden opgesteld.

18. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Sensory Feasts And Other Adventures Pty Ltd met betrekking tot uw gebruik van deze website.

19. Bijwerking van deze voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Het is uw plicht om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen of updates. De datum vermeld aan het begin van deze Algemene Voorwaarden is de laatste revisiedatum. Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website zijn geplaatst. Uw voortgezet gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als kennisgeving van uw aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze Voorwaarden.

20. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Australië. Alle geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Australië. Indien enig deel of enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze Voorwaarden. De overige bepalingen blijven onaangetast.

21. Contactinformatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Sensory Feasts And Other Adventures Pty Ltd | ABN 48 631 665 980.

U kunt contact met ons opnemen over deze Algemene Voorwaarden via onze contactpagina.

22. Download

U kunt onze algemene voorwaarden ook als PDF downloaden.

Georgie Bailey